©2014-2018, THANH TRA TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
Điện thoại: 0219.875.476
Email: thanhtra@hagiang.gov.vn - Website: http://thanhtratinh.hagiang.gov.vn/